Сылдыс

Караңгылаан, арыг удаан.
Кадыр элден харап тур мен.
Дээрден сылдыс менче баткаш,
Деңгер-ле бо, ара читти.

"Кайда барып дүштү моң?" — дээш,
Хараттындым — чүве-даа чок.
Кара сугжс ээге бергеш,
Кайгап калдым — ында-даа чок.

Канчангаш-ла хая көрдүм.
Карак уунда чырык хып тур.
Маңнавышаан чеде бердим —
Манап турган сылдызым тур.

Кызыл тыным, чурээм оду
Кыйыымда бо кожа турда,
Дээрден дүшкен сылдыс дозуп,
Тенип турар кончуумну-даа.

Сөзү С. Сүрүн-оолдуу
Аялгазы Р. Кенденбилдии