Оюмаа

Оюмаа деп чараш кыстың
Орлан эрес карактары
Улуг-Хемниң тереңи-лс —
Угаан өер, сеткил таалаар.

Даңгаар эртен эзим черден
Дая чечээ саглаңнаан дег,
Хүлүмзүрүү бисти өөртүп,
Хүнзсдир-ле белек болур.

Күжүр чараш Оюмаа-даа
Күскү дүнден кара чаштыг...
Бир-ле оолак ынак дээрзин
Билбези-ле хомуданчыг.

Сөзү Э. Трефилофтуу
Очулгазы М. Доржунуу
Аялгазы Л Кенденбилдии