Магаданчыг кежээ

Магаданчыг кежээни
Мактаар сөстер тыппас мен...
Аравыста харылзаа
Ам-даа шуудап чогуваан.

Кайывыс-даа мынчага
"Ынак мен" — деп сөглевээн.
Хадыңчыгаш бистерни
Чылды өттүр манап тур.

Сырынчыгаш муңгаргай
Сылдырадыр эстеп тур...
Сеткилимни ажыдып,
Сеңээ черле дужар мен.

Удур-дедир манажып,
Узатканның херээ чүл.
Чүгле чаңгыс сөстен-не —
Чурек таалап чыргай бээр.

Сөзү Л Харитоновтуу
Аялгазы Л Кенденбилдии