Ыраажы кыс

Дыдырарган кара баштыг,
Дыӊнап ханмас хоюг үннүг,
Чалыы назын салым-чолун
Чассыдып кээр, чараш уруг!

Чымаарарып чоруп алган,
Чылар-чылбас кынны берген,
Сээӊ-не оожум бүдүжуӊге
Сеткилимден ынак-тыр мен.

Күзелимниӊ ханызындан
Күштүү-биле дилеп тур мен:
Ыяӊгылыг үнүӊ-биле
Ырлап берем, чараш уруг!

Алдын хүн дег, чазык арныӊ
Кайгап көрүп оруксаар мен,
Аяс дээр дег, арыг үнүӊ
Катап-катап дӊнаксаар мен.

Сөзу К. Тоюӊнуу
Аялгазы А. Чыргал-оолдуу