Чассыгбайым, удуп көрем

Орай дүжүп, дээрде сылдыс четчи берген,
Ойнаар-кызыӊ удуп чыдыр.
Өпей ырын чадаганнап ойнап берейн,
Өлчей кежии, дыӊнап алам:

Кончуг чараш чимистерлиг садывыста
Ховаганнар удаан болгай.
Хаар дег аккыр чоорган-биле шуглап каайн,
Кавайыӊга дыштан, уруум.

Амыдырал, өөрүшкүнүӊ солун тоолун
Аваӊ-биле ырлап берээл.
Чаагай өйде төрүттүнген мээӊ уруум,
Чассыгбайым, удуп көрем.

Улуг чолуӊ - Ада-чурттуӊ сагыш салган
Үжүүр-мергем магалыг-дыр...
Чодураа дег, карактарыӊ шийип алгаш,
Чоргаар удуп дыштан, уруум.

Өпей, өпей... чассыг сарыым.

Сезу И. Медээчиниӊ
Аялгазы А. Чыргал-оолдуу