Белек

Алды айныӊ дүнезинде
Саарылган айньӊ чырыын узуп аайн бе?
Айдыӊ дээрниӊ мөӊгүнүнден
Чавага соп, чаштарыӊга өрүп бээйн бе?

Күзүӊгү дег, аяс дээрден
Хүннүӊ чырыын адыш долдур дозуп аайн бе?
Чыжыр алдын херелдерден
Сыргалар соп, белек кылдыр сеӊээ бээйн бе?

Айдан, хүнден шуткуп сиилбээн
Алдын, мөнгүн белектерим албайн бардыӊ
“Чүү-даа чүвээ турам чок-тур,
Чүгле чаӊгыс чүрээӊ бер” деп ээрештиӊ.

Өртемчейде кайда-даа чок,
Өртээ турбас белээм барын билбээн-дир мен.
Чүден артык ховар белээм -
Чүрээм биле айны, хүннү эжеп бээйн бе?

Сөзү С.Пюрбюнуу
Аялгазы А.Ондарныы