Kүcкү сесерликке

Сеӊээ ынчан чечек тудусканым
Сесерликке бо-ла келир-дир мен.
Холуӊ тудуп, хөглүг чугаалажып,
Кожа кылаштажып чораан дег мен.

Көктүг чазын маӊаа көрүштүвүс –
Хөлүгүр күс бөгүн мында дүштү.
Саглагар чоон, ынак терээвисте
Чаӊгыс бүрү менче согаӊнап тур.

Чанагаш, куу арга көзүлбестеп,
Чаӊгыс бүрү черже сылдырт диди.
Харлыг кыштыӊ соогу хадып эртер,
Кайгамчык май катап эргип келир.

Частыӊ чечээ маӊаа четчип турда,
Шала кежээ борта болчажыр бис.
Черниӊ хамык шимиин белек кылдыр
Сеӊээ ынчан сунуп чедип кээр мен.

Сөзү С. Пюрбюнуу
Аялгазы С. Базыр-оолдуу