Ак-көк дээрде булуттар көжүп

Ак-көк дээрде булуттар көжүп,
Агаар-бойдус өскерли берди…
А мээӊ база сагыжым,
Агаар-бойдус ышкаш бүргеп,
Амырагым сактып олур мен…

Тайып ушкан эжиӊер меӊээ
Даянгыыш бооп шыдавадыӊар.
Чаӊгыс чүгле уттунмас
Чараш хоозун сөстериӊ
Чалыы чүрээм балыглап кагды.

Чаӊгыс чүгле ынакшылым дээш
Частырыгга база таваржып,
Өөрүм, чонум мурнунга
Өөдежок хей дирткеш,
Өзүм-баарым саргып аарып чор.

Көрүшпээнден үр-даа болза-даа
Көӊгүс уттуп шыдавас-тыр мен.
Амыдырал-чуртталгам,
Аас-кежиим чидиргеш,
Азып-тенип, тояап чору мен.

Ак-көк дээрде булуттар көжүп,
Агаар-бойдус өскерли берди…
А мен база сагыжым,
Агаар-бойдус ышкаш бүргеп,
Амырагым сактып чору мен…